Formulař OSA

Dokument OSA                                           DOWNLOAD

číslo programu:
 

OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním (dále jen OSA)
Čs.armády 20, 160 56 Praha 6,p.schr.100,
IČ : 63839997
Občanské sdružení reg. u MV ČR dne 22.1.1996, č.j.:II/s-OS/1-29 038/96-R
tel.: 220315111, fax: 220315311,  e mail: osa@osa.cz
                                                                    
Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. –
ŽÁDOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA
                                    
                                  ŽIVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE 
A) Provozovatel (pořadatel)

Název, jméno (včetně právní formy):
IČ :
Telefon:
 
Adresa:
Zastoupený:
 
Žádám o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu z repertoáru OSA při hudebních produkcích
za níže uvedených podmínek
 
B) Místo konání hudební produkce
Název a adresa provozovny nebo místa konání: *
 
C) Údaje o produkci
Datum konání
(nebo období od – do)
Produkce bude
opakována ve dnech *
Hodina
od – do
Kapacita
místa konání
Ceny všech druhů vstupného
  (včetně DPH)
 
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne
 
 
 
     Název produkce :
Počet produkcí celkem:
* pokud se produkce neopakují pravidelně nebo se konají na různých místech přiložte prosím seznam obsahující podrobné informace
 
D) Účinkující
Jméno interpreta, název souboru:
Počet účinkujících (pouze u koncertů vážné hudby):
 
 
E) Druh produkce (zakroužkujte prosím):
 1. Zábavná hudba k tanci
  7. Karaoke
 2. Zábavná hudba výlučně k poslechu
  8. Cirkusové a varietní představení
 3. Vážná hudba
  9. Obřady (svatby, pohřby atd.)
 4. Kurzy tance (prodloužené, věnečky, závěrečné)**
10. Divadelní a kabaretní vystoupení
 5. Módní přehlídky
11. Ostatní (vypište prosím)
 6. Soutěže (např.taneční, kadeřnické)
 
 **údaje o lekcích kursů tance vyplňte prosím, na zvláštním tiskopise      
 
o    Zavazuji se, že hudební díla budou provozována v souladu s autorským zákonem a poskytnutou licencí.
o    Zavazuji se, že uhradím autorskou odměnu podle podmínek platných sazebníků OSA, se kterými jsem se seznámil.
o    Repertoárový list - program produkce s uvedením jmen autorů a názvů skladeb je povinnou součástí této žádosti. Beru
       na vědomí, že nedodáním programu ztrácím nárok na poskytnutí slev závisejících na jeho předložení.
o    Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a žádost nebyla sepsána pod nátlakem.
 
                                                                                                                                                                                                                                                V ……………………………..…..          dne ………………….                                  _­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________
                                                                                                                                                    podpis a razítko provozovatele nebo osoby
                                                                                                                                          oprávněné za provozovatele jednat
Nevyplňujte prosím, pouze pro potřeby OSA
číslo konta
číslo smlouvy
číslo faktury
autorská odměna
datum splatnosti
 
                                              
                                                    Repertoárový list - program produkce
                                       Seznam skladeb, které budou při produkci užity
V případě, že účinkující poskytli seznam hudebních děl, která budou užita při produkci, potvrzený vedoucím hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je možné tento seznam přiložit k žádosti (není nutné vyplňovat seznam skladeb na tiskopise).
V souladu s ustanovením § 100 odst. 6 autorského zákona č.121/2000 Sb. je nutné uvést seznam skladeb
i v případě, že budou užita díla autorů nezastupovaných OSA.
 
Název díla:
Skladatel/textař:
Název díla:
Skladatel/textař:
 1.
 
Nestačí-li tento tiskopis pro uvedení všech provozovaných skladeb, pokračujte prosím na dalším formuláři žádosti nebo na dalších volných listech.
 
 
 
V …………………………. dne …………………                                     ………………………………………………….                 
                                                                                                                                                                             podpis odpovědné osoby
                                                                                                                                       
Zašlete mi prosím ……. kusů žádosti OSA na živé hudební produkce.    
Zašlete mi prosím ……. kusů žádosti OSA na produkce s reprodukovanou hudbou  (užití reprodukované hudby).                                                                         
                                                                                                                                                                                             
Regionální pracoviště:
OSA Brno Bašty 8
602 00 Brno                                                               Pobocka_Brno@osa.cz                     tel. 596 113 609-11
OSA Ostrava Zahradní ul. 10                             Pobocka_Ostrava@osa.cz               tel. 353 234 834
702 00 Ostrava
OSA Karlovy Vary Na vyhlídce 53                 Pobocka_K.Vary@osa.cz                   tel. 386 359 906-8
360 01 Karl.Vary
OSA Č.Budějovice Senovážné nám. 2        Pobocka_C.Budejovice@osa.cz    tel. 569 424 080
370 21 C.Budějovice
OSA Havl.Brod Na Ostrově 28                          Pobocka_Havl.Brod@osa.cz             tel. 495 534 891
580 01 Havl.Brod
OSA Hr. Králové Hořická 974                            Pobocka_HradecK@osa.cz               tel. 412 514 494
500 02 Hr.Králové 2
OSA Děčín Labská 691/23                                 Pobocka_Decin@osa.cz                     tel. 542 215 788-9
405 02 Děčín 
Google Analytics

Google Analytics is a service used on our website that tracks, reports traffic and measures how users interact with our website content in order for us to improve it and provide better services.

Facebook

Our website allows you to like or share its content on Facebook social network. By activating and using it you agree to Facebook's privacy policy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Integrated tweets and share services of Twitter are used on our website. By accepting and using these you agree to Twitter's privacy policy: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies