Smlouva

Smlova o hudební produkci                          DOWNLOAD


SMLOUVA o uměleckém výkonu 
I.SMLUVNÍ STRANY 
 
A: CORSO music band 
zastoupeno: Miloš Hladík – kapelník 
České Budějovice 
 
 
 
dále jen: umělec 
 
B: ………………………………………… 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
zastoupená: …………………………………… 
 
dále jen : pořadatel 


 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem smlouvy je provedení uměleckého výkonu: 
Umělecký výkon: hudební vystoupení ……………………………………………………….. 
Místo konání: …………………………………………………………………………………………….. 
Datum a čas konání: ………………………………………………………………………………….. 
Doba konání: od ………….. do………….. hodin 
 
III. ODMĚNA 
 
1. Za provedení uměleckého výkonu náleží umělcům odměna ve výši- …………..…………………..,-Kč . 
2. Odměna obsahuje honorář umělců, amortizaci aparatury a dopravu. 
3. Nejsme plátci DPH. 

IV. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Nebude-li se moci umělec z důvodů hodných zvláštního zřetele (nemoc, úraz, vyšší moc apod.) akce 
zúčastnit, oznámí toto neprodleně pořadateli. 
2. V případě odvolání akce je pořadatel povinen zaplatit umělci vzniklé náklady (50% storno poplatek). 
3. Umělec se dostaví na místo konání akce nejméně jednu hodinu před plánovaným začátkem akce, 
zavazuje se předvést svůj výkon v co nejlepší kvalitě a ve stanoveném rozsahu při dodržení veškerých 
ujednání. 
4. Veškeré požadavky, které jsou nad rámec hudební produkce, případné nároky na ozvučující techniku, 
které nejsou písemně dohodnuty. Není umělec povinen poskytnout. 
5. Umělec požaduje toto technické zabezpečení akce: (zvukaře*) umožnit přístup nejméně dvě hodiny 
před zahájením akce, vyplacení honoráře v průběhu konání akce. ( Pokud není dohodnuto jinak.*) Na 
venkovní produkci umělec požaduje přívod Nor.220V, pevné pódium a zastřešení vymezeného 
prostoru. 
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem a občanským 
zákoníkem. 
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami, je vyhotovena ve dvou výtiscích, 
každý s platností originálu, každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, srozumitelně a že smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 V Českých Budějovicích dne ………………………… 
Corso ………………………………………………. Pořádající…………………………………………………………. 
 

More...

Google Analytics

Google Analytics is a service used on our website that tracks, reports traffic and measures how users interact with our website content in order for us to improve it and provide better services.

Facebook

Our website allows you to like or share its content on Facebook social network. By activating and using it you agree to Facebook's privacy policy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Integrated tweets and share services of Twitter are used on our website. By accepting and using these you agree to Twitter's privacy policy: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies